Snijders Webdesign
zoeken op website
vrijblijvend gesprek

Algemene voorwaarden

voorwaarden als printbare pdf Voorwaarden Snijders Webdesign

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Snijders Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Snijders Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Snijders Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Snijders Webdesign worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Snijders Webdesign zijn verstrekt, heeft Snijders Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.4 Snijders Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Snijders Webdesign is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Snijders Webdesign kenbaar behoorde te zijn.
2.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Snijders Webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
3.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Snijders Webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Snijders Webdesign de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Snijders Webdesign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
3.4 In afwijking van lid 3 zal Snijders Webdesign geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Snijders Webdesign kunnen worden toegerekend.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Snijders Webdesign is niet verantwoordelijk voor eventuele illegale praktijken van door Snijders Webdesign opgeleverde websites.
4.2 Snijders Webdesign is niet aansprakelijk mits een door Snijders Webdesign geleverde website gehackt wordt.
4.3 Snijders Webdesign is niet aansprakelijk voor down tijd van een door Snijders Webdesign geleverde website. (down tijd = geen visuele zichtbaarheid op het internet door problemen bij de host)
4.4 Snijders Webdesign is niet aansprakelijk voor e-mail verkeer welke loopt via de site van de klant, Snijders Webdesign adviseert hosting en sluit deze af voor een systeem met cms in andere gevallen sluit de klant deze zelf af, het e-mail verkeer loopt via het systeem van de host en daar is Snijders Webdesign niet voor aansprakelijk, maar biedt hulp bij het oplossen hiervan.
4.5 Snijders Webdesign is niet aansprakelijk voor activiteiten op de externe webserver aangaande webruimte, via een door Snijders Webdesign geleverd cms systeem maar ook andere door de klant gebruikte systemen kan de webruimte vol raken, de klant is zelf verantwoordelijk voor de extern gehuurde webruimte en website verkeer hierop. Door het vol raken van de webruimte of dataverkeer kan al dan niet e-mail verkeer of website bezoek gestagneerd worden. De webhosting en het gekozen pakket is geplaatst bij een hosting bedrijf hiervoor is Snijders Webdesign niet verantwoordelijk, maar bied hulp bij het oplossen hiervan.
4.6 Snijders Webdesign bouwt een nieuwe website conform browser compatibiliteit op dat moment, browsers veranderen en kunnen hiermee de functionaliteit beïnvloeden, hiervoor is Snijders Webdesign niet aansprakelijk.
4.7 Snijders Webdesign is aansprakelijk op grond van de overeenkomst met de klant, beperkt tot een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Het bedrag kan echter nooit hoger zijn dan de overeengekomen prijs.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectueel eigendom

6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Snijders Webdesign zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
6.2 Alle door Snijders Webdesign verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Snijders Webdesign worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
6.3 Snijders Webdesign behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Opzegging

7.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
7.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Snijders Webdesign naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

8.1 De vorderingen van Snijders Webdesign op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

-indien na het sluiten van de overeenkomst aan Snijders Webdesign ter kennis gekomen omstandigheden Snijders Webdesign goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Snijders Webdesign de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

8.2 In de hierboven genoemde gevallen is Snijders Webdesign bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Snijders Webdesign schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Snijders Webdesign.
9.2 Indien een klacht gegrond is zal Snijders Webdesign de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 10. Honorarium

10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reistijden, reis- en verblijfskosten.
10.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Snijders Webdesign, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
10.3 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reistijden, reis- en verblijfskosten.
10.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Betaling

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.
11.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
11.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12. Gemaakte kosten

12.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Snijders Webdesign opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Snijders Webdesign niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.2 Indien Snijders Webdesign bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Snijders Webdesign gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen Snijders Webdesign en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

© Snijders Webdesign 2007-2017

Artikel 4.4 en 4.5 toegevoegd augustus 2009
Artikel 4.6 toegevoegd januari 2010
Artikel 4.7 toegevoegd juli 2010
Artikel 4.4 en 4.5 aangepast mei 2014

voorwaarden als printbare pdf Voorwaarden Snijders Webdesign